آراد برندینگ
خانه / تدریس / تدریس معماری و طراحی داخلی در قزوین

تدریس معماری و طراحی داخلی در قزوین

معماری داخلی طراحی داخلی اگر ماسراسر این گیتی رامحصور در زمان و یا در کالبد زمان در نظر بگیریم این کالبد بدون هیچ شناخت و اثری در خودش کار میکد و زیبایی می آفریندکه عامل این زیبایی میتوانئ خیلی عوامل موثر و تاثیر گدار باشد
که در راس همه این زیبایی ها و عواملی که منجر به زیبای خواهد شد و زیباییی را مل آفریند خداوند است تمتم این هستی مانند ساختمان و بنایی است که خداوند طرح و پردازنده ان است که ماحصل کار بدون هیچ عیب ونقص به بینندگان به نمایش گذاشته خواهدشد. یعنی همه ی اجزاوعناصربه ترتیب اهمیتی که دارنددرجای خودکار گذاشته شده است ومابا تکیه برنظام خلقت وآفرینش واین نظم وترتیب درمعماری وشهرسازی وحتی درطراحی داخلی میتوانیم به کار ببریم.

درطراحی داخلی فضاها عناصروعواملی که بسیار جالب به نظرمیرسنداگردرجای مناسب خودش کارگذاشته نشود بااینکه اجزابسیارجالب وزیبابه نظرمیرسیدند اما متاسفانه یک فضای بی روح وبی نشاط راخواهیم داشت.پس اگرقراراست یک فضای جذاب وبانشاط ودعوت کننده داشته باشیم نیازی به فراوانی وکثرت اجزاوعوامل نیست بلکه باهنروهنرمندی که معمار درذهن خود پرورانده است باحداقل این عناصر بهترین وپرنشاط ترین فضاهارا به وجود خواهد آورد.

چیدمان و طراحی یک واحدمسکونی بایدطوری باشدکه شخصی که قرار است دراین واحدزندگی کندمشتاق رفتن دراین فضاباشدوبایدبه سلیقه وافکاروعقاید اشخاص اهمیت گذاشت.معمارنبایدفکروعقیده وافکارخودراتحمیل کسی که قراراست درفضاباشد بکند.
اوباید تمام سلیقه هاوافکاری که مردم واشخاصی که قراراست درآن محیط باشندبه عنوان طراح ومعماربه آنهاهدیه دهد ویک روح تازه به فضایی بدهد که همه درآن فضااحساس خوبی داشته باشندکه ماحصل این کار معماروعقیده ی اومنجربه این میشود که فضای خوب وپرنشاط برذهن همه ی افراد یک روحیه ی روبه رسیدن به اهداف بزرگ رادرخودتصورکنندکه مابعنوان یک معمارتاثیرگذار بودیم واین ذانباید فراموش کنیم به خصوص درحین کار.


راه های ارتباطی با ما :
مدرس : جوادمحمدنیا
شماره موبایل: ۰۹۱۹۶۹۳۸۲۲۶

مطلب پیشنهادی

انواع روش و فنون تدریس

به طور کلی در آموزش و پرورش ، به تبادل دانش و تجربه بین فرا دهنده و فراگیر ، تدریس می گویند که خوشبختانه در سال های اخیر همواره رو به رشد بوده و هست .

دیدگاهتان را بنویسید